Vedtekter

Stiftet 1987.

Vedtatt i årsmøte 19.03.2014

1. Formål

Slemdal skolekor har som formål å fremme elevenes sanginteresse og sangglede. Koret skal arbeide aktivt for å representere Slemdal skole.

2. Medlemskap

Medlemmene skal som hovedregel være elever ved Slemdal skole. Dersom elever fra andre skoler søker medlemskap, skal slike søknader legges fram for styret til godkjenning. Styret har anledning til å begrense antall medlemmer i koret.

Elever som ønsker å bli medlem i koret, kan få to prøvetimer før påmelding. Alle medlemmer må ha foresattes tillatelse for å begynne i koret.

  1.  Medlemmer av aspirantkoret består av elever fra 1. trinn.
  2.  Medlemmer av juniorkoret består av elever fra 2. og 3. trinn.
  3.  Medlemmer av hovedkoret består av elever fra og med 4. trinn til og med 7. trinn.

Styret kan bestemme avvik fra bestemmelsene om korets sammensetning i samråd med dirigent.

3. Medlemmenes plikter

Medlemmene forplikter seg til å følge korets vedtekter.

Medlemmene må møte presis til alle øvelser og arrangementer.

Medlemmene skal så langt det lar seg gjøre delta på korets arrangementer. Styret kan fastsette regler for melding av fravær i forbindelse med arrangementer.

Medlemmer som ønsker å slutte i koret bør av hensyn til dirigent og øvrige korister ikke slutte midt i den inneværende sesong, men delta fram til sesongslutt, nytt år eller sommerferie.

Medlemmer som ikke oppfyller sine plikter, eller som oppfører seg dårlig på annen måte, kan utelukkes fra koret etter vedtak i styret. De foresatte skal i så fall underrettes om forholdet på forhånd.

4. Slemdal skolekors korantrekk

Korets formelle korantrekk består av:

Gutter: mørk bukse og hvit skjorte.

Jenter: Rød korkappe, mørkt skjørt og hvit skjorte.

Korkappen er korets eiendom og skal returneres når medlemmet slutter.

5. Årsmøte

Årsmøtet er korets høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mai i forbindelse med korets vårkonsert.

Årsmøtet annonseres i vårplanen, på korets hjemmeside eller på e-post til medlemmenes foresatte senest 2 uker før møtet.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 1 uke før møtet.

En foresatt fra hvert medlem har stemmerett på årsmøtet.

På årsmøtet legger styret fram årsmelding og revidert regnskap.

Vedtektsendringer avgjøres med 2/3 flertall blant de fremmøtte, øvrige saker avgjøres med simpelt flertall.

Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte.

6. Styret

Årsmøtet velger minimum 6 medlemmer til styret hvorav fire med dedikerte funksjoner: leder, medlemsansvarlig, kasserer og materialforvalter. Styrets medlemmer bør velges blant de foresatte fra hovedkor, juniorkor og aspirantkor. Styrets totalantall fastsettes etter behov, på bakgrunn av forslag fra styret.

Ansvar for korets arrangementer og oppgaver fordeles mellom alle i styret.

Styret konstituerer seg på første styremøte etter årsmøtet. Valget gjelder for 2 år om gangen, med halve styret på valg hvert år.

Styret er vedtaksført når minst tre av styrets medlemmer er til stede.

7. Styrets fullmakter

Styret har den daglige ledelse av koret.

Styret forvalter alle korets midler.

Styret kan endre styresammensetningen hvis det er nødvendig.

Styremøter avholdes så ofte leder eller 3 av styremedlemmene finner de nødvendig.

Styret godkjenner opptak av medlemmer som ikke er elever ved Slemdal skole.

Styrets leder og ett styremedlem signerer på vegne av koret i fellesskap.

Alle inn- og utbetalinger skal gå gjennom kasserer.

8. Kontingent og økonomi

Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter innstilling fra styret.

Kontingenten skal betales 1 gang pr skoleår i høstsemesteret ved faktura eller online betalingssystem.

Styret kan i spesielle tilfeller frita et medlem helt eller delvis for plikten til å betale kontingent.

Medlemmer som melder seg ut i løpet av året har ikke krav på refusjon av betalt kontingent. Styret kan gjøre unntak fra denne bestemmelsen i spesielle tilfeller.

Styret kan igangsette loppemarked, innsamlinger, utlodning, kakebaking eller liknende for å bedre korets økonomi. Alle medlemmer og de foresatte er forpliktet til i rimelig utstrekning å hjelpe til ved slike tiltak.

9. Dirigent og pianist

Dirigent og pianist engasjeres av styret med 3 måneders gjensidig oppsigelse. Styret fastsetter honorar for dirigent og pianist.

Ved engasjering av ny dirigent eller pianist skal disse legge frem politiattest.

Etter innstilling fra dirigenten, fastsetter styret antall øvelser og arrangement for koret. Dirigenten har den kunstneriske ledelse av koret og planlegger korets repertoar i overensstemmelse med korets formålsbestemmelse. Dersom styret finner det nødvendig, utarbeides instruks for dirigent og pianist.

10. Oppløsning

Ved eventuell oppløsning av koret, tilfaller dets midler og eiendeler Slemdal skole. Forslag til oppløsning av koret sendes medlemmenes foresatte senest 3 uker før årsmøtet. Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall blant de frammøtte på årsmøtet. Forslag til oppløsning av koret må behandles av årsmøte etter bestemmelsene for vedtektsendring jf pkt 11.

11. Vedtektsendringer

Endringer av disse vedtekter kan bare skje på årsmøte, og da med 2/3 flertall blant de frammøtte på årsmøtet. Forslag til vedtektsendringer skal sendes medlemmenes foresatte 2 uker før årsmøtet.

Reklame